Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ພະແນກ ສັງລວມ

ພະແນກ ສັງລວມ

  1. ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການສະເພາະ ຂອງກົມໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງພະແນກພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
  2. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນການລວມ ຂອງກະຊວງ;
  3. ສ້າງແຜນການປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ  ຂອງກົມ ເພື່ອນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິທະຍາສາດພ້ອມທັງສະຫລຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບົນພື້ນຖານສັງລວມ ແຜນການແລະ ບົດລາຍງານສະເພາະຂອງພະແນກ ການຕ່າງໆພາຍໃນກົມ;
  4. ຄຸ້ມຄອງກາປະທັບ, ຂື້ນທະບຽນ ແລະ ສຳເນົາເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ຮັກສາເອກະສານສຳຄັນພາຍໃນກົມ;
  5. ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຈັດຕັ້ງແລະພະນັກງານລວມຂອງກົມ;
  6. ຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ຊັບສົມບັດຂອງລັດແລະໂຄງການຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນພະແນກແລະກົມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນແລະເປັນເຈົ້າການ;
  7. ປະສານສົມທົບກັບພະແນກການວິຊາສະເພາະ ຢູ່ພາຍໃນກົມ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງຕົນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະກົມ;
  8. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອ ຍາເເຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະກົມ;
  9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກົມ.

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA