Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ພະແນກ ສະຖິຕິຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດ

ພະແນກ ສະຖິຕິ ຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດ

ມາດຕາ10.ໜ້າທີ່ຂອງ ພະແນກສະຖິຕິຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດ

1.ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການຂອງກົມໃຫ້ເປັນ ໜ້າວຽກລະອຽດ ຂອງພະແນກ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

2.ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ກົມໃນການ

3.ຈັດຕັ້ງການສຳຫລວດ, ເກັບກຳ, ວິໄຈຂໍ້ມູນດ້ານການຄົ້ນວ້າ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ ຂອງ ສປປ ລາວ;

4.ສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດດ້ານການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານ ວິທະຍາສາດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

5.ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ບັນດາຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ ຂອງການພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດ ພາຍໃນປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;

6.ປະສານສົມທົບກັບ ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເພື່ອສ້າງເປັນບົດລາຍງານສະພາບຂໍ້ມູນ-ຕົວຊີ້ວັດ ການພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດ ຂອງ ສປປ ລາວ;

7.ພົວພັນ ຮ່ວມມື ແລະ ປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອຍາເເຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືອ ກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະກົມ;

8.ສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນເຄື່ອນໄຫວປະຈຳອາທິດ, 1 ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ແລະ 1 ປີຂອງພະແນກ ແລະ ຂອງກົມ ພ້ອມທັງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

9.ປະຕິບັດຕາມມະຕິຕົກລົງ, ຄຳແນະນຳຕ່າງໆ ຂອງກົມ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆຕາມການໝອບໝາຍຂອງຄະນະກົມ

2.ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະແນກສະຖິຕິ-ຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດ

 WhatsApp Image 2020 09 17 at 11.02.14

 3.ທິດທາງ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ

ທິດທາງ:   ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນການລວມຂອງກົມ, ສຶກສາຄົ້ນຄົ້ວາ, ຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການຂອງກົມ ໃຫ້ເປັນວຽກຂອງພະແນກ
ພ້ອມທັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງກົມ.
ການນເຄື່ອນໄຫວ: ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການ, ແຜນງານຈຸດສຸມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊອງກະຊວງ ກໍ່ຄືຂອງກົມວິທະຍາສາດ ໃຫ້ຕິດພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະແນກ ໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງຂອງພັກ ແລະ ລັດ ກັບວຽກງານສະຖິຕິຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດ ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຂອງກະຊວງ, ຂອງກົມວິທະຍາສາດວາງອອກ.
1.ສືບຕໍ່ປັບປຸງສ້າງແຜນການ 3, 6, ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ, ສ້າງແຜນງານ, ໂຄງການສະເພາະຂອງພະແນກ;
2.ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບ ກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
3.ພົວພັນຮ່ວມມືປະສານສົມທົບ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
4.ສຶກສາຄົ້ນຄົ້ວາວິໄຈສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ວິທະຍາສາດ ຮ່ວມກັບຂະແໜງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
5.ຄົ້ນຄົ້ວາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນດ້ານວິທະຍາສາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
6.ຄົ້ນຄົ້ວາສ້າງແບບຟອມ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ວິໄຈຂໍ້ມູນ ເພື່ອສ້າງເປັນບົດລາຍງານຕົວຊີ້ວັດການພັດທະນາວິທະຍາສາດ
7.ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຂ່າວສານທາງເວັບໄຊ

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA