Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ພະແນກ ສະຖິຕິຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດ

ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳການຄົ້ນຄວ້າ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າທ່າແຮງວິທະຍາສາດ ເຂດຈຸດສູມທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ ຂອງລັດຖະບານ

DSC 0030
ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳການຄົ້ນຄວ້າ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າທ່າແຮງວິທະຍາສາດເຂດຈຸດສູມ ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳການຄົ້ນຄວ້າ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າທ່າແຮງວິທະຍາສາດ...

ພະແນກ ສະຖິຕິ ຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດ

  1. ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການຂອງກົມໃຫ້ເປັນ ໜ້າວຽກລະອຽດຂອງພະແນກພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
  2. ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ກົມໃນການຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການລວມຂອງກະຊວງ;
  3. ປະສານສົມທົບຈັດຕັ້ງການສຳຫລວດ, ເກັບກຳ, ວິໄຈຂໍ້ມູນດ້ານການຄົ້ນວ້າ ແລະ ພັດທະນາວິທະ ຍາສາດ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງຕົນຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະກົມ;
  4. ສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດດ້ານການພັດທະນາວິທະຍາສາດເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານ ວິທະຍາສາດ ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ;
  5. ເລືອກເຟັ້ນແລະ ເຜີຍແຜ່ ບັນດາຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ ຂອງການພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດ ພາຍໃນປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
  6. ປະສານສົມທົບກັບ ບັນດາຂະແໜງການແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເພື່ອສ້າງເປັນບົດລາຍງານສະພາບຂໍ້ມູນ-ຕົວຊີ້ວັດ ການພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດ ຂອງ ສປປ ລາວ;
  7. ພົວພັນ ຮ່ວມມື ແລະ ປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອຍາເເຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືອ ກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະກົມ;
  8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກົມ.