Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ພະແນກ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ

ພະແນກ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ

 1. ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍແຜນການ, ແຜນງານ,ໂຄງການສະເພາະຂອງກົມໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງພະແນກພ້ອມທັງ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
 2. ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ກົມໃນການຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການລວມ ຂອງກະຊວງ;
 3. ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງຮ່າງ, ປັບປຸງນິຕິກໍາຕ່າງໆດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະນຳສະເໜີຂັ້ນເທີງອອກນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຄຸ້ມຄອງ ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄ້ວາແລະພັດທະນາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ;
 4. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຕີລາຄາແລະລາຍງານກ່ຽວກັບ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດານະໂຍ ບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ການຄົ້ນຄ້ວາແລະການພັດທະນາ ດ້ານວິທະຍາສາດ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງເປັນແຕ່ລະໄລຍະທັງເປັນລະບົບແລະຕໍ່ເນື່ອງ;
 5. ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈບັນດານະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການວາງນະໂຍບາຍ, ທິດທາງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ ດ້ານວິທະຍາສາດ ຂອງ ສປປ ລາວ;
 6. ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການສ້າງ, ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ທີ່ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນ ສະເໜີຂື້ນມາ;
 7. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຕໍ່ ກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ຕາມທິດຊີ້ນຳ ແລະ ການມອບໝາຍ ຂອງກົມ;
 8. ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາການເຂົ້າເປັນພາຄີຂອງ ສປປ ລາວຕໍ່ສົນທິສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາແລະສັນຍາສາກົນຕ່າງໆທາງດ້ານວິທະຍາສາດ;
 9. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ສົນທິສັນຍາສາກົນ ດ້ານວິທະຍາສາດທີ່ສປປລາວໄດ້ເຂົ້າເປັນພາຄີ;
 10. ພົວພັນຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເພື່ອຍາເເຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ;
 11. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ.

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA