Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ

ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ

 1. ພະ​ແນ​ກຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ, ກົມວິທະຍາສາດ,ກວຕ.

  1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

  ພະແນກຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ແມ່ນ ຄວສັງກັດໃນກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ກົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານທາງດ້ານ ໃນການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

  1. ໜ້າທີ່ ​ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງ ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມວິທະຍາສາດ ສະບັບເລກທີ 0834/ກວຕ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011:
  2. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການຂອງກົມ ໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກອັນລະອຽດ ຂອງພະແນກ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
  3. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມໃນການຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການລວມຂອງກະຊວງ;
  4. ສືກສາຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງຮ່າງ, ປັບປຸງ ແລະ ນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງ ອອກບັນດານິຕິກຳ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດ;
  5. ສ້າງ, ກຳນົດກົນໄກ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ກອງທຶນວິທະຍາສາດ ເພື່ອນຳສະເໜີຄະນະກົມພິຈາລະນາ;
  6. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງແຜນງານ, ສ້າງລະບຽບກົດໝາຍດ້ານການສົ່ງ ເສີມ ຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ;
  7. ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ ບັນດາລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການຄຸ້ມຄອງສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດ;
  8. ສ້າງລະບຽບການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ກອງທຶນ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;
  9. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳຕ່າງໆດ້ານວິທະຍາສາດ ໃຫ້ແກ່ການ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນໃນສັງຄົມ;
  10. ຮັບພິຈາລະນາ ແລະ ນຳສະເໜີ ຂັ້ນເທິງແກ້ໄຂ ຄຳສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງທຸກອອກ ຫຼື ຖອນໜັງສືອານຸຍາດ ຂອງການ ຈັດຕັ້ງ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ;
  11. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ການເຂົ້າເປັນພາຄີ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ສົນທິສັນຍາ, ອານຸສັນຍາ ແລະ ສັນຍາ ສາກົນຕ່າງໆ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ;
  12. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນການຄຸ້ມຄອງຫົວຂໍ້ ຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ;
  13. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ;
  14. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ;

   

  1. ຈັດ​ກຸ່ມວຽກ:
  2. ພົວພັນຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານ
   1. ພົວພັນຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
   2. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ການເຂົ້າເປັນພາຄີຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ສົນທິສັນຍາ, ອານຸສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນຕ່າງໆ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ;
   3. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນໃນການຄຸ້ມຄອງຫົວຂໍ້ ຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ;
   4. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ.
  3. ລະບຽບການ ແລະນິຕິກຳຕ່າງໆດ້ານວິທະຍາສາດ
   1. ຄົ້ນຄ້ວານິຕິກໍາ-ລະບຽບການ ດ້ານຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ;
   2. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ-ສ້າງຮ່າງ, ປັບປຸງ ແລະນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງ ອອກບັນດານິຕິກຳໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດ;
   3. ສ້າງ, ກຳນົດກົນໄກ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ກອງທຶນວິທະຍາສາດ ເພື່ອນຳສະເໜີຄະນະກົມພິຈາລະນາ;
   4. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງແຜນງານ, ສ້າງລະບຽບກົດໝາຍດ້ານການສົ່ງເສີມ ຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ;
   5. ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ ບັນດາລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການຄຸ້ມຄອງສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດ;
   6. ສ້າງແຜນງານ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍດ້ານການສົ່ງເສີມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດ;
   7. ສ້າງລະບຽບການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ກອງທຶນ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
  4. ຄົ້ນຄ້ວາ ພິຈາລະນາຢັ້ງຢືນຜົນງານ
   1. ຄົ້ນຄ້ວາ ບັນທືກ, ເກັບກໍາ ສັງລວມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງລາວ;
   2. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳຕ່າງໆ ດ້ານວິທະຍາ ສາດ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນໃນສັງຄົມ;
   3. ຮັບ, ພິຈາລະນາ ແລະ ນຳສະເໜີ ຂັ້ນເທິງແກ້ໄຂ ຄໍາສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງທຸກອອກ ຫຼື ຖອນໜັງສືອານຸຍາດ ຂອງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ;
   4. ຮັບພິຈາລະນາແລະນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງ ແກ້ໄຂຄຳສະເໜີຂອງການຈັດຕັ້ງ ຫຼືບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ.
  5. ແຜນການ, ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິການຄວາມຮູ້ດ້ານວິທະຍາສາດ
   1. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ເຂົ້າ-ອອກ;
   2. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ຄໍາສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງທຸກ ອອກ ຫຼື ຖອນໜັງສືອານຸຍາດ ຂອງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ;
   3. ສ້າງ ແລະ ສະຫຼຸບແຜນງານປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ;
   4. ບັນທຶກກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ.
   5. ໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານຄວາມຮູ້ວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ;
   6. ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ຕ່າງໆກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນທາງດ້ານການສຶກສາ, ທາງດ້ານກະສິກໍາ, ທາງດ້ານອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ອື່ນໆ ເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ ສົ່ງເສີມຜະລິດເປັນສິ່ງຄ້າ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ຕາມທ່ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
   7. ແນະນຳແລະສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການຈັດຕັ້ງແລະບຸກຄົນເຄື່ອນໄຫວຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານວິທະຍາສາດ;
   8. ຕິດຕາມ, ກວດກາການນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃນການຜະລິດຂອງແຕ່ລະທ່ອງຖິ່ນ.

  IV ກຸ່ມໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

 

departmentofmanagerment1

 WhatsApp Image 2020 07 24 at 10.46.26

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA