Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ

ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ

 1. ພະ​ແນ​ກຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ, ກົມວິທະຍາສາດ,ກວຕ.

  1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

  ພະແນກຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ແມ່ນ ຄວສັງກັດໃນກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ກົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານທາງດ້ານ ໃນການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

  1. ໜ້າທີ່ ​ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງ ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມວິທະຍາສາດ ສະບັບເລກທີ 0834/ກວຕ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011:
  2. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການຂອງກົມ ໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກອັນລະອຽດ ຂອງພະແນກ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
  3. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມໃນການຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການລວມຂອງກະຊວງ;
  4. ສືກສາຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງຮ່າງ, ປັບປຸງ ແລະ ນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງ ອອກບັນດານິຕິກຳ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດ;
  5. ສ້າງ, ກຳນົດກົນໄກ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ກອງທຶນວິທະຍາສາດ ເພື່ອນຳສະເໜີຄະນະກົມພິຈາລະນາ;
  6. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງແຜນງານ, ສ້າງລະບຽບກົດໝາຍດ້ານການສົ່ງ ເສີມ ຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ;
  7. ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ ບັນດາລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການຄຸ້ມຄອງສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດ;
  8. ສ້າງລະບຽບການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ກອງທຶນ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;
  9. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳຕ່າງໆດ້ານວິທະຍາສາດ ໃຫ້ແກ່ການ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນໃນສັງຄົມ;
  10. ຮັບພິຈາລະນາ ແລະ ນຳສະເໜີ ຂັ້ນເທິງແກ້ໄຂ ຄຳສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງທຸກອອກ ຫຼື ຖອນໜັງສືອານຸຍາດ ຂອງການ ຈັດຕັ້ງ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ;
  11. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ການເຂົ້າເປັນພາຄີ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ສົນທິສັນຍາ, ອານຸສັນຍາ ແລະ ສັນຍາ ສາກົນຕ່າງໆ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ;
  12. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນການຄຸ້ມຄອງຫົວຂໍ້ ຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ;
  13. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ;
  14. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ;

   

  1. ຈັດ​ກຸ່ມວຽກ:
  2. ພົວພັນຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານ
   1. ພົວພັນຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
   2. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ການເຂົ້າເປັນພາຄີຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ສົນທິສັນຍາ, ອານຸສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນຕ່າງໆ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ;
   3. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນໃນການຄຸ້ມຄອງຫົວຂໍ້ ຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ;
   4. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ.
  3. ລະບຽບການ ແລະນິຕິກຳຕ່າງໆດ້ານວິທະຍາສາດ
   1. ຄົ້ນຄ້ວານິຕິກໍາ-ລະບຽບການ ດ້ານຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ;
   2. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ-ສ້າງຮ່າງ, ປັບປຸງ ແລະນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງ ອອກບັນດານິຕິກຳໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດ;
   3. ສ້າງ, ກຳນົດກົນໄກ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ກອງທຶນວິທະຍາສາດ ເພື່ອນຳສະເໜີຄະນະກົມພິຈາລະນາ;
   4. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງແຜນງານ, ສ້າງລະບຽບກົດໝາຍດ້ານການສົ່ງເສີມ ຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ;
   5. ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ ບັນດາລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການຄຸ້ມຄອງສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດ;
   6. ສ້າງແຜນງານ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍດ້ານການສົ່ງເສີມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດ;
   7. ສ້າງລະບຽບການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ກອງທຶນ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
  4. ຄົ້ນຄ້ວາ ພິຈາລະນາຢັ້ງຢືນຜົນງານ
   1. ຄົ້ນຄ້ວາ ບັນທືກ, ເກັບກໍາ ສັງລວມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງລາວ;
   2. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳຕ່າງໆ ດ້ານວິທະຍາ ສາດ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນໃນສັງຄົມ;
   3. ຮັບ, ພິຈາລະນາ ແລະ ນຳສະເໜີ ຂັ້ນເທິງແກ້ໄຂ ຄໍາສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງທຸກອອກ ຫຼື ຖອນໜັງສືອານຸຍາດ ຂອງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ;
   4. ຮັບພິຈາລະນາແລະນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງ ແກ້ໄຂຄຳສະເໜີຂອງການຈັດຕັ້ງ ຫຼືບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ.
  5. ແຜນການ, ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິການຄວາມຮູ້ດ້ານວິທະຍາສາດ
   1. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ເຂົ້າ-ອອກ;
   2. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ຄໍາສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງທຸກ ອອກ ຫຼື ຖອນໜັງສືອານຸຍາດ ຂອງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ;
   3. ສ້າງ ແລະ ສະຫຼຸບແຜນງານປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ;
   4. ບັນທຶກກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ.
   5. ໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານຄວາມຮູ້ວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ;
   6. ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ຕ່າງໆກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນທາງດ້ານການສຶກສາ, ທາງດ້ານກະສິກໍາ, ທາງດ້ານອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ອື່ນໆ ເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ ສົ່ງເສີມຜະລິດເປັນສິ່ງຄ້າ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ຕາມທ່ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
   7. ແນະນຳແລະສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການຈັດຕັ້ງແລະບຸກຄົນເຄື່ອນໄຫວຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານວິທະຍາສາດ;
   8. ຕິດຕາມ, ກວດກາການນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃນການຜະລິດຂອງແຕ່ລະທ່ອງຖິ່ນ.

  IV ກຸ່ມໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

 

departmentofmanagerment1

departmentofmanagerment

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

brazzers
pakistan pashto xnxx com
nepali xxx butwal video download tamilsex videos village girl
bihari devar bhabhi hindi xxx video
wwwxxx hd hindi vidyo hd opncom india desi xnxxx
wwwxxx hd hindi vidyo hd opncom
pornhub HD porn xvideos free porn xvideos HD xxx video xnxx Hot porn video
xvideos free xxx
xhamster HD xxx video
indian Hot porn video
hotmomteenporn
xvideos Hot xxx movies
xnxx Streaming porn
thebestpornosite
adultpornmovie
xxxvideostuber
porntrixx toutpornxxx
blowjob porn video
hot milf porn

huge tits hd xxx Blonde gets a lot of sperm

sunny leone sex video
http://pornovidio.biz
xssn.net moviespornovAdult xxx movies
www.realpornfilms.com
asianpornxxx.info freeporntix.info
hotporntub.info hubpornindian.info xxxteenhub.info