Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ສະພາບຄວາມເປັນມາ ຂອງ ການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມະຫາພາກ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ມີຈຸດເລີ່ມ ນັບແຕ່ຊຸມປີ 1980 ເປັນຕົ້ນມາ, ຊື່ງໃນເວລານັ້ນ ເອີ້ນຊື່ວ່າ ສູນຄົ້ນຄວ້າເຕັກໂນໂລຊີ ຊື່ງນອນໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງວິຊາການ ຂອງຄະນະກຳມະການ ວິທະຍາສາດ-ເຕັກນິກ ແຫ່ງລັດ. ໃນເວລາຕໍ່ມາການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານມະຫາພາກ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງເປັນກ້າວໆ ມາຮອດຊຸມປີ 1988 ກໍ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ເປັນກົມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊຶ່ງເປັນກົມວິຊາການໜຶ່ງ ທີ່ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊື່ຫຍໍ້ວ່າ ອວຕສ ຫຼື STEA ຕາມດຳລັດຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 68/ນຍ. ຕໍ່ມາກໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸງຊັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງຄືນໃຫມ່ ໂດຍແຍກເອົາວຽກງານສີ່ງແວດລ້ອມອອກແລ້ວປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດ, ຊື່ຫຍໍ້ວ່າ ອວຕຊ ຫຼື NAST ຕາມດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 444/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007. ໃນເວລານັ້ນ, ກົມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກໍ່ແມ່ນການຈັດຕັ້ງວິຊາການໜຶ່ງ ທີ່ນອນໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ອວຕຊ ໂດຍໄດ້ມີຜົນງານປະກອບສ່ວນສ້າງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຖິງປີ 2010 ມາເປັນທິດທາງ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ຫຼັ້ງຈາກນັ້ນ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມາໄດ້ພຽງ 4 ປີ ກໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຄືນໃຫມ່ອີກຄັ້ງ. ໂດຍໄດ້ຍົກລະດັບ ຈາກອົງການໃນເມື່ອກ່ອນ ສ້າງຕັ້ງມາເປັນ ກະຊວງວທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມດຳລັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 309/ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2011ຈາກນັ້ນມາ ກົມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈຶ່ງໄດ້ແຍກການເຄື່ອນໄຫວວຽກວີຊາການ ອອກເປັນ 2 ກົມວິຊາການໃຫມ່ ແລະ ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ "ກົມວິທະຍາສາດ" ໃນປັດຈຸບັນ.

Brochure FBrochure B