Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ຫນ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

1. ຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະບານ;ແຜນການແຜນງານໂຄງການ ລະອຽດຂອງກະຊວງ ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນວຽກລະອຽດ, ໂຄງ ການສະເພາະດ້ານວຽກງານວິທະຍາ ສາດ ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ ແລະ ນີວເຄຼຍຂອງກົມ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

2. ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຮ່າງ ແລະ ນຳສະເໜີຂັ້ນເທີງອອກນະໂຍບາຍວິໄສທັດ-ແຜນຍຸດທະສາດແລະນິຕິກຳຕ່າງໆໃນການຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄ້ວາແລະການພັດທະ ນາດ້ານວິທະຍາສາດພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາຕີລາຄາແລະ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

3. ຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສ້າງບັນດານິຕິກໍາ, ຂໍ້ກໍານົດ ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພທາງກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ນີວເຄຼຍ;

4. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈບັນດານະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ບຽບການຕ່າງໆ ຂອງອົງການພະລັງານປະລະມະນູສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊິກຟິກ ກ່ຽວກັບການ ຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນີວເຄຼຍ ພ້ອມທັງ ຕິດຕາມກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕໍ່ຄະນະນໍາກະຊວງ;

5. ສ້າງ ແລະ ນໍາສະເໜີການນໍາກະຊວງ ກ່ຽວກັບບັນດານະໂຍບາຍ, ທິດທາງພັດທະນາທີ່ເປັນບູລິມະສິດ, ແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການຮ່ວມມືວິຊາການ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ ແລະນີວເຄຼຍ; ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາແຜນງານ, ແຜນການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ;

6. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການແລະທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະຕິດຕາມກວດກາ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິທະຍາສາດ ພ້ອມທັງລາຍ ງານສະພາບການ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ການ ນຳກະຊວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

7. ເກັບກຳບັນທຶກຢັ້ງຢືນຜົນງານແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງນັກວິທະຍາສາດນັກຄົ້ນຄ້ວາ-ວິໄຈດ້ານວິທະຍາສາດແລະນຳສະເໜີ ກະຊວງປະກາດກຽດ ຕິຄຸນແລະໃຫ້ບຳເນັດ ລາງວັນຕາມຄວາມເໝາະສົມ;

8. ຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ພ້ອມທັງ ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດດ້ານວິທະຍາສາດທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມ;

9. ສ້າງແລະຍົກລະດັບວິຊາການດ້ານວິທະຍາສາດໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການຢູ່ສູນກາງແລະທ້ອງຖິ່ນລວມທັງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມສ້າງຈິດສໍານຶກ, ແລະ ສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ເຫັນຄວາມສໍາຄັນດ້ານວິທະຍາສາດ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາປະເທດ;

10. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຄວບຄຸມກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ນີວເຄຼຍ ພ້ອມທັງລາຍງານສະພາບການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ການນໍາກະຊວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

11. ໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານວິຊາການ ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ໃນສັງຄົມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ ການ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງ ການໃນຂະແໜງການ ຂອງຕົນ;

12. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນການຄຸ້ມຄອງ, ການກຳນົດຫົົວຂໍ້ ຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ;

13. ເປັນຈຸດປະສານງານ ແລະ ກອງເລຂາ ໃຫ້ຄະນະກໍາມະການກ່ຽວກັບພະລັງງານປະລະມະນູ ເພື່ອການຮ່ວມມືກັບອົງການພະລັງງານປະລະມະນູສາກົນ (IAEA);

14. ຮັບສຶກສາ, ພິຈາລະນາແລະນຳສະເໜີກະຊວງແກ້ໄຂຄຳສະເໜີຄໍາຮ້ອງທຸກ,ຈົດທະບຽນ, ອອກຫລື ຖອນໜັງສືອະນຸຍາດໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິທະ ຍາສາດ ຂອງບຸກຄົນຫລືການ ຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທະຍາສາດ ແລະ ບັນດາກິດຈະການທີ່ນໍາໃຊ້ກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ວິທະຍາສາດນີວເຄຼຍ;

15. ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາການເຂົ້າເປັນພາຄີແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະສາກົນດ້ານວິທະຍາສາດທີ່ສປປລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ;

16. ເກັບກຳ, ວິໄຈຂໍ້ມູນດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນສະຖິຕິດ້ານວິທະຍາສາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອແລກປ່ຽນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ພ້ອມທັງຮັບໃຊ້ແກ່ການກຳນົດທິດທາງ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາປະເທດ;

17. ສະເໜີປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

18. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະ, ເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ດ້ານວິທະຍາສາດ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອຍາດເເຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ;

19. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.

1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ; ແຜນ ການ, ແຜນງານ ຂອງກະຊວງໃຫ້ກາຍເປັນ ແຜນວຽກລະອຽດ ແລະ ໂຄງການສະເພາະຂອງກົມ;

2. ອອກລະບຽບການບົດແນະນຳໃບແຈ້ງການໃບຢັ້ງຢືນແລະຮຽກໂຮມປະຊຸມກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດແລະ ບົດວິພາກຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ຂອງການນໍາໃຊ້ກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ວິທະຍາສາດນີວເຄຼຍ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ;

3. ກວດກາຕີລາຄາແລະນຳສະເໜີກະຊວງກ່າວເຕືອນໂຈະຫລືຍົກເລີກບັນດາກິດຈະການທີ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນບໍ່ດີຕໍ່ສັງຄົມ ທີ່ຕິດພັນກັບວິທະຍາສາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຄວາມກ້າວໜ້າທາງວິທະຍາສາດນີວເຄຼຍ;

4. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງຫລືປັບປຸງຍົກເລີກກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ,ແຕ່ງຕັ້ງຍົກຍ້າຍປົດຕຳແໜ່ງເລື່ອນຊັ້ນເລື່ອນຂັ້ນວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານຫລືແຮງງານ ຊົ່ວຄາວປະຕິບັດ ວິໄນແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ອື່ນໆ ຕໍ່ພະນັກງານ ຂອງຕົນ ບົນພື້ນຖານລະບຽບຫລັກການ ຂອງການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;

5. ນຳສະເໜີໃຫ້ບຳເນັດ ລາງວັນແກ່ການຈັດຕັ້ງທີ່ດີເດັ່ນດ້ານວິທະຍາສາດ, ບຸກຄົນທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງນັກວິທະຍາສາດນັກຄົ້ນຄ້ວາດີເດັ່ນດ້ານວິທະຍາສາດ;

6. ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ພາຫະນະວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ເປັນຊັບສົມບັດລວມພາຍໃນກົມຕາມນະໂຍບາຍລະບຽບການແລະຄວາມເໝາະສົມ;

7. ຄຸ້ມຄອງແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຈາກກະຊວງ;

8. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄວາມຄິດຄວາມເຫັນໃນກອງປະຊຸມຂອງຂະແໜງການ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ວຽກ ງານການນໍາໃຊ້ກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ວິທະຍາສາດນີວເຄຼຍຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ;

9. ຮຽກໂຮມແລະຈັດກອງປະຊຸມຈັດສຳມະນາຝຶກອົບຮົມອົບຮົມແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ບັນດາລະບຽບກົດໝາຍ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບວິທະຍາ ສາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ວິທະຍາສາດນີວເຄຼຍ ຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ;

10. ສ້າງລະບົບສະຖິຕິ, ເກັບຮັກສາຖານຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະວິທະຍາ ສາດນີວເຄຼຍ; ໃຫ້ບໍລິການວິທະຍາສາດ, ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານ ແລະ ການສ້າງຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໃນການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພລັງສີ ແລະ ນີວເຄຼຍ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ;

11. ພົວພັນຮ່ວມມືພົບປະເຈລະຈາເຊັນບົດບັນທຶກອະນຸສັນຍາແລະສັນຍາກັບຕ່າງປະເທດແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆດ້ານວິທະຍາສາດຕາມການ ມອບໝາຍຂອງກະຊວງ;

12. ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.

    ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

1. ເຮັດວຽກມີແຜນການແຜນງານແລະໂຄງການລະອຽດແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມແລະມີ ເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

2. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນຫລືປະຈຳປີເພື່ອລາຍງານໃຫ້ ຄະນະກົມ ກໍຄືຄະນະນໍາກະຊວງ ຢ່າງ ເປັນປົກກະຕິ;

3. ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ອອ້ມຂ້າງພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ພະແນກການຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານວິທະຍາສາດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;

4. ເຮັດວຽກງານມີການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນຕີລາຄາຜົນໄດ້ຜົນເສຍພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບລາຍງານຂໍຄໍາເຫັນ ຄະນະນໍາ ກະຊວງ;

5.ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຕ້ອງຖືເອົາການຫັນລົງຮາກຖານ ຕິດພັນກັບວຽກງ່ນຕົວຈິງ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຂອງກົມ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດໃສ.