Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ຫນ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

1. ຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະບານ;ແຜນການແຜນງານໂຄງການ ລະອຽດຂອງກະຊວງ ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນວຽກລະອຽດ, ໂຄງ ການສະເພາະດ້ານວຽກງານວິທະຍາ ສາດ ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ ແລະ ນີວເຄຼຍຂອງກົມ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

2. ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຮ່າງ ແລະ ນຳສະເໜີຂັ້ນເທີງອອກນະໂຍບາຍວິໄສທັດ-ແຜນຍຸດທະສາດແລະນິຕິກຳຕ່າງໆໃນການຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄ້ວາແລະການພັດທະ ນາດ້ານວິທະຍາສາດພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາຕີລາຄາແລະ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

3. ຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສ້າງບັນດານິຕິກໍາ, ຂໍ້ກໍານົດ ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພທາງກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ນີວເຄຼຍ;

4. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈບັນດານະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ບຽບການຕ່າງໆ ຂອງອົງການພະລັງານປະລະມະນູສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊິກຟິກ ກ່ຽວກັບການ ຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນີວເຄຼຍ ພ້ອມທັງ ຕິດຕາມກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕໍ່ຄະນະນໍາກະຊວງ;

5. ສ້າງ ແລະ ນໍາສະເໜີການນໍາກະຊວງ ກ່ຽວກັບບັນດານະໂຍບາຍ, ທິດທາງພັດທະນາທີ່ເປັນບູລິມະສິດ, ແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການຮ່ວມມືວິຊາການ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ ແລະນີວເຄຼຍ; ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາແຜນງານ, ແຜນການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ;

6. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການແລະທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະຕິດຕາມກວດກາ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິທະຍາສາດ ພ້ອມທັງລາຍ ງານສະພາບການ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ການ ນຳກະຊວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

7. ເກັບກຳບັນທຶກຢັ້ງຢືນຜົນງານແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງນັກວິທະຍາສາດນັກຄົ້ນຄ້ວາ-ວິໄຈດ້ານວິທະຍາສາດແລະນຳສະເໜີ ກະຊວງປະກາດກຽດ ຕິຄຸນແລະໃຫ້ບຳເນັດ ລາງວັນຕາມຄວາມເໝາະສົມ;

8. ຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ພ້ອມທັງ ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດດ້ານວິທະຍາສາດທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມ;

9. ສ້າງແລະຍົກລະດັບວິຊາການດ້ານວິທະຍາສາດໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການຢູ່ສູນກາງແລະທ້ອງຖິ່ນລວມທັງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມສ້າງຈິດສໍານຶກ, ແລະ ສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ເຫັນຄວາມສໍາຄັນດ້ານວິທະຍາສາດ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາປະເທດ;

10. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຄວບຄຸມກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ນີວເຄຼຍ ພ້ອມທັງລາຍງານສະພາບການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ການນໍາກະຊວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

11. ໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານວິຊາການ ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ໃນສັງຄົມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ ການ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງ ການໃນຂະແໜງການ ຂອງຕົນ;

12. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນການຄຸ້ມຄອງ, ການກຳນົດຫົົວຂໍ້ ຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ;

13. ເປັນຈຸດປະສານງານ ແລະ ກອງເລຂາ ໃຫ້ຄະນະກໍາມະການກ່ຽວກັບພະລັງງານປະລະມະນູ ເພື່ອການຮ່ວມມືກັບອົງການພະລັງງານປະລະມະນູສາກົນ (IAEA);

14. ຮັບສຶກສາ, ພິຈາລະນາແລະນຳສະເໜີກະຊວງແກ້ໄຂຄຳສະເໜີຄໍາຮ້ອງທຸກ,ຈົດທະບຽນ, ອອກຫລື ຖອນໜັງສືອະນຸຍາດໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິທະ ຍາສາດ ຂອງບຸກຄົນຫລືການ ຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທະຍາສາດ ແລະ ບັນດາກິດຈະການທີ່ນໍາໃຊ້ກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ວິທະຍາສາດນີວເຄຼຍ;

15. ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາການເຂົ້າເປັນພາຄີແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະສາກົນດ້ານວິທະຍາສາດທີ່ສປປລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ;

16. ເກັບກຳ, ວິໄຈຂໍ້ມູນດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນສະຖິຕິດ້ານວິທະຍາສາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອແລກປ່ຽນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ພ້ອມທັງຮັບໃຊ້ແກ່ການກຳນົດທິດທາງ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາປະເທດ;

17. ສະເໜີປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

18. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະ, ເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ດ້ານວິທະຍາສາດ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອຍາດເເຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ;

19. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.

1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ; ແຜນ ການ, ແຜນງານ ຂອງກະຊວງໃຫ້ກາຍເປັນ ແຜນວຽກລະອຽດ ແລະ ໂຄງການສະເພາະຂອງກົມ;

2. ອອກລະບຽບການບົດແນະນຳໃບແຈ້ງການໃບຢັ້ງຢືນແລະຮຽກໂຮມປະຊຸມກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດແລະ ບົດວິພາກຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ຂອງການນໍາໃຊ້ກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ວິທະຍາສາດນີວເຄຼຍ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ;

3. ກວດກາຕີລາຄາແລະນຳສະເໜີກະຊວງກ່າວເຕືອນໂຈະຫລືຍົກເລີກບັນດາກິດຈະການທີ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນບໍ່ດີຕໍ່ສັງຄົມ ທີ່ຕິດພັນກັບວິທະຍາສາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຄວາມກ້າວໜ້າທາງວິທະຍາສາດນີວເຄຼຍ;

4. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງຫລືປັບປຸງຍົກເລີກກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ,ແຕ່ງຕັ້ງຍົກຍ້າຍປົດຕຳແໜ່ງເລື່ອນຊັ້ນເລື່ອນຂັ້ນວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານຫລືແຮງງານ ຊົ່ວຄາວປະຕິບັດ ວິໄນແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ອື່ນໆ ຕໍ່ພະນັກງານ ຂອງຕົນ ບົນພື້ນຖານລະບຽບຫລັກການ ຂອງການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;

5. ນຳສະເໜີໃຫ້ບຳເນັດ ລາງວັນແກ່ການຈັດຕັ້ງທີ່ດີເດັ່ນດ້ານວິທະຍາສາດ, ບຸກຄົນທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງນັກວິທະຍາສາດນັກຄົ້ນຄ້ວາດີເດັ່ນດ້ານວິທະຍາສາດ;

6. ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ພາຫະນະວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ເປັນຊັບສົມບັດລວມພາຍໃນກົມຕາມນະໂຍບາຍລະບຽບການແລະຄວາມເໝາະສົມ;

7. ຄຸ້ມຄອງແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຈາກກະຊວງ;

8. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄວາມຄິດຄວາມເຫັນໃນກອງປະຊຸມຂອງຂະແໜງການ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ວຽກ ງານການນໍາໃຊ້ກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ວິທະຍາສາດນີວເຄຼຍຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ;

9. ຮຽກໂຮມແລະຈັດກອງປະຊຸມຈັດສຳມະນາຝຶກອົບຮົມອົບຮົມແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ບັນດາລະບຽບກົດໝາຍ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບວິທະຍາ ສາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ວິທະຍາສາດນີວເຄຼຍ ຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ;

10. ສ້າງລະບົບສະຖິຕິ, ເກັບຮັກສາຖານຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະວິທະຍາ ສາດນີວເຄຼຍ; ໃຫ້ບໍລິການວິທະຍາສາດ, ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານ ແລະ ການສ້າງຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໃນການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພລັງສີ ແລະ ນີວເຄຼຍ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ;

11. ພົວພັນຮ່ວມມືພົບປະເຈລະຈາເຊັນບົດບັນທຶກອະນຸສັນຍາແລະສັນຍາກັບຕ່າງປະເທດແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆດ້ານວິທະຍາສາດຕາມການ ມອບໝາຍຂອງກະຊວງ;

12. ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.

    ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

1. ເຮັດວຽກມີແຜນການແຜນງານແລະໂຄງການລະອຽດແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມແລະມີ ເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

2. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນຫລືປະຈຳປີເພື່ອລາຍງານໃຫ້ ຄະນະກົມ ກໍຄືຄະນະນໍາກະຊວງ ຢ່າງ ເປັນປົກກະຕິ;

3. ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ອອ້ມຂ້າງພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ພະແນກການຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານວິທະຍາສາດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;

4. ເຮັດວຽກງານມີການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນຕີລາຄາຜົນໄດ້ຜົນເສຍພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບລາຍງານຂໍຄໍາເຫັນ ຄະນະນໍາ ກະຊວງ;

5.ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຕ້ອງຖືເອົາການຫັນລົງຮາກຖານ ຕິດພັນກັບວຽກງ່ນຕົວຈິງ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຂອງກົມ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດໃສ.

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

brazzers
pakistan pashto xnxx com
nepali xxx butwal video download tamilsex videos village girl
bihari devar bhabhi hindi xxx video
wwwxxx hd hindi vidyo hd opncom india desi xnxxx
wwwxxx hd hindi vidyo hd opncom
pornhub HD porn xvideos free porn xvideos HD xxx video xnxx Hot porn video
xvideos free xxx
xhamster HD xxx video
indian Hot porn video
hotmomteenporn
xvideos Hot xxx movies
xnxx Streaming porn
thebestpornosite
adultpornmovie
xxxvideostuber
porntrixx toutpornxxx
blowjob porn video
hot milf porn

huge tits hd xxx Blonde gets a lot of sperm

sunny leone sex video
http://pornovidio.biz
xssn.net moviespornovAdult xxx movies
www.realpornfilms.com
asianpornxxx.info freeporntix.info
hotporntub.info hubpornindian.info xxxteenhub.info