Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ພາຍໃນປະເທດ

ໂຄງການ ສຳຫຼວດ ເກັບກຳ ສະຖິຕິ, ວິໄຈ ແລະ ກຳນົດຕົວຊີວັດ ດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ ວິທະຍາສ່າດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຈິດໃຈ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຄົ້ນ   ຄ້ວາວິທະຍາສາດ ຄົ້ນຄ້ວາທ່າແຮງວິທະ ຍາສາດເຂດຈຸດສຸມ ທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນໜຶ່ງໃນໂຄງການລະດັບຊາດ ໃນສົກປີ 2011-2012 ທີ່ດຳເນີນການຄົ້ນຄ້ວາຊອກຫາ ຂໍ້ມູນ-ສະຖິຕິ ດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ຄົ້ນຫາຫຼັກມູນ ດ້ານທ່າແຮງວິທະຍາສາດ ແລະ ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນພື້ນຖານດ້ານວິທະຍາສາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄ້ວາ-ພັດທະນາ, ເພີ່ມຜົນຜະລິດ ແລະ ສ້າງສິງປະດິດໃໝ່ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ. ສະນັ້ນ, ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຈຶ່ງໄດ້ມີໂຄງການ ສຳຫຼວດເກັບກຳ ສະຖິຕິ, ວິໄຈ ແລະ ກຳນົດຕົວຊີວັດ ດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ ວິທະຍາສ່າດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ທ່ານສາມາດດຶ່ງເອົາ (Download) ເອກະສານ ໄດ້ຈາກລິງ (Link) ແລະ ມີຂໍ້ສະເໜີແນະ ທັງໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຊຶ່ງກັນແລະກັນ ຕາມທີ່ຢູ່ທາງຈົດໝາຍ ເອເລັກໂຕຼນິກ ຫຼື ໂທລະສັບຂ້າງລຸ່ມນີ້:

            ອີເມວ:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , ໂທ: (+856-21) 213470 ຕໍ່ 135 ຫຼື 129, ແຟັກ: (+856-21) 213472

 

ໜັງສືສະເໜີເຖິງບັນດາກະຊວງ-ອົງການທຽບເທົ່າ

ແບບຟອມ ສຳລັບເກັບກຳຂໍ້ມູນ ການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ 2012-2013

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA