Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ພາຍໃນປະເທດ

ໂຄງການ ສ້າງລະບຽບການ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ດ້ານວິທະຍາສ່າດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຂີ

ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການ ແລະ ຄຳຄິດເຫັນທາງວິຊາການ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງເນື້ອໃນເອກະສານຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ມີຄວາມ ສອດຄ່ອງກັບພຶດຕິກຳຕົວຈິງໃນການປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມ, ຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະ ການພັດທະນານຳໃຊ້ເຕັກ ໂນໂລຊີໃໝ່ທີ່ກ່າວໜ້າ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ. ສະນັ້ນ, ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈຶ່ງໄດ້ມີ ໂຄງການ ສ້າງລະບຽບການ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

ທ່ານສາມາດດຶ່ງເອົາ (Download) ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຈາກລິງ (Link) ແລະ ມີຂໍ້ສະເໜີແນະ ທັງໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ກັບ ເນື້ອໃນເອກະສານດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ຢູ່ທາງ ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຼນິກ ຫຼື ໂທລະສັບຂ້າງລຸ່ມນີ້:

  ອີເມວ:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , ໂທ: (+856-21) 213470 ຕໍ່ 135 ຫຼື 129, ແຟັກ: (+856-21) 213472

 

Final ຮ່າງ ສະບັບປັບປຸງ 07.02.2013 to Gov

ບົດສະເໜີໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA