Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ພາຍໃນປະເທດ

ຄາດຄະເນ ໂຄງການຕ່າງໆ ຂອງກົມວິທະຍາສາດ

ກົມວິທະຍາສາດ ໄດ້ມີແຜນການ ແລະ ຈະປະຕິບັດບັນດາໂຄງການສໍາຄັນ ປະກອບມີ:

1. ໂຄງການ ສ້າງຍຸດທະສາດ ແຫ່ງຊາດ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຖິງປີ 2020
2. ໂຄງການສ້າງລະບົບກົນໄກ ເຄື່ອງມືດ້ານນິຕິກໍາ ຂົງເຂດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
     2.1. ຮ່າງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 
     2.2. ຮ່າງ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການສະເຫຼີມສະຫຼອງອາທິດວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ.
     2.3. ຮ່າງ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ.
     2.4. ຮ່າງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ.
3. ຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໃນຂອບວຽກ ຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າ ດ້ວຍ ເກືອດຫ້າມນໍາໃຊ້ອາວຸດເຄມີ (CWC).
4. ໂຄງການສຳຫຼວດ ເກັບກຳ ສະຖິຕິ, ວິໄຈ ແລະ ກຳນົດຕົວຊີ້ວັດ ດ້ານການຄົ້ນຄ້ວາ,ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.
5. ໂຄງການ ວິທະຍາສາດ ເພື່ອຊຸມຊົນ “ສົ່ງເສີມ-ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ຮັບໃຊ້ຂະແໜງຜະລິດເປັນສິນຄ້າ” (ຕາມທິດສ້າງເມືອງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ບ້ານພັດທະນາຮອບດ້ານ) ເຂດທ່າແຮງຈຸດສຸມການພັດທະນາ ຂອງ ລັດຖະບານ. 
6.ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວາມອາດສາມາດ ການປະສານງານລະດັບຊາດ ເພື່ອປະຕິບັດ  ພັນທະ ພາຄີ ອົງການ IAEA ແລະ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍເກືອດຫ້າມນໍາໃຊ້ອາວຸດເຄມີ (CWC).
7.ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຄວາມສາມາດ ບຸກຄະລາກອນ ປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະນະວັດຕະກຳ (Science Technology & Innovation) ຂອງຂອບການຮ່ວມມືກັບຄະນະກໍາມະທິການ ແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອອົງການອຸຍແນັດສະໂກ (UNESCO).
8. ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນແມ່ນບົດ ເພື່ອພັດທະນາ ພິພິຕະພັນວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ລາວ.
9. ໂຄງການສົ່ງເສີມ-ພັດທະນານັກຮຽນພອນສະຫວັນ ແລະນັກວິທະຍາສາດໜຸ່ມຂອງ ສປປ ລາວ.
10. ໂຄງການສຶກສາຄວາມພ້ອມດ້ານວິທະຍາສາດ ເພື່ອກຽມເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານສັບປະດາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສັບປະດາວິທະຍາສາດ ອາຊຽນ ຂອງສປປ ລາວ.

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ: ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 

ກົມວິທະຍາສາດ ມີທີ່ຕັ້ງ ຢູ່ຊັ້ນ III, ອາຄານ 4 ຊັ້ນ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຖະໜົນ: ສີດຳດວນ

ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ

ໂທຣ: (856-21) 21 3470 ຕໍ່ 135 ແລະ 129 ແຟັກ: (856-21) 21 3472

ຕູ້ ປ.ນ.: 2279

ອີເມວ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ເວັບໄຊ : dos.most.gov.la

 

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA