Get Adobe Flash player
Welcome to Department of Science Website
ກອງປະຊຸມລະດົມຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງລະບຽບນິຕິກຳ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຄັ້ງວັນທີ 05 ກໍລະກົດ 2017
ການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະກັບຫ້ອງການ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ